Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Dokumentti on laadittu 28.02.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Työpalvelu Sisukkaat (Tuima Vision)
Karhunkierros 18,
90540 Oulu

Y-tunnus: 1998390-8

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Antti Savolainen,
puh. 050 3315540
antti.savolainen[ät]sisukkaat.com

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • Henkilö suostumus
  • Suostumus pyydetään sähköisesti tilin rekisteröinnin yhteydessä rastittamalla hyväksymisruutu
 • Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • Sopimus (asiakassuhde) asiakkaan ja Työpalvelu Sisukkaat välillä
  • Työsopimus tai toimeksiantosopimus kahden asiakkaan välillä (työn ostaja ja työn myyjä)
   • Tässä Sisukkaat toimii 3. osapuolena alustan (Sisukkaat-palvelu) tarjoajan roolissa ja käsittelee tietoa vain siltä osin kuin on tarpeen

Henkilötietojen käsittelyn yleinen tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin.

 

Asiakkaan profiiliin ja tarjoamiin työkeikkoihin syöttämiä tietoja käytetään Sisukkaat-palvelussa hakutyökalun algoritmin toteutuksessa anonyymisti niin, että haettaessa esim. Oulun alueen työtarjontaa siivouksessa, asiakkaiden profiilista poimitaan Oulun alueella sijaitsevat työn tarjoajat, jotka tarjoavat siivoustyötä.

Asiakkaan profiiliin syöttämät henkilökohtaisen tiedot ovat aina yksityisiä. Jos asiakas tarjoaa työtä, tai ostaa työtä, tiedot jaetaan vain ostajan ja myyjän välillä. Tiedot näkyvät ja ne esitäytetään automaattisesti tällöin mm. sopimuspapereihin ja palkkakuitteihin. Ostajan ja myyjän henkilötietojen vaihto on myös tärkeä osa luottamuksen syntymistä ostajan ja myyjän välillä.

Lisäksi, jos asiakas on tarkoituksella itse asettanut työtarjoukseensa kohtaamispaikkaosoitteen julkiseksi, niin tämä on julkista tietoa, mitä käytetään, kun työn hakijat etsivät työn tarjoajaa tietyltä etäisyydeltä. Kohtaamispaikka näkyy myös kartalla työn kuvauksessa.

 

3.1. Henkilötunnuksen käsittely

Henkilötunnusta saa käsitellä rekisteröidyn suostumuksella tai, jos käsittelystä säädetään laissa. Henkilötunnusta saa käsitellä työ- ja muita palvelussuhteita ja niihin liittyviä etuja koskevissa asioissa.

Henkilötunnuksen saa myös luovuttaa osoitetietojen päivittämiseksi, jos henkilötunnus on jo luovutuksensaajan käytettävissä.

Henkilötunnusta ei merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin tai laadittuihin asiakirjoihin. Sisukkaat ei tallenna henkilötunnusta tietokantoihinsa. Se on esillä vain niissä asiakirjoissa, joissa se lain mukaan tarvitaan, kuten työsopimus. Asiakas täyttää aina itse henkilötunnuskentän.

 

4. Rekisterin tietosisältö

4.1. Henkilökohtainen tieto

Rekisteriin suoraan tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yrityksen/laskutuspalvelun nimi, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, pankkitiedot ja muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.

Asiakasprofiilin tiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde jatkuu. Tämän lisäksi pitää huomioida vielä työsuhteisiin liittyvien asiakaskirjojen eli tositteiden säilytys. Asiakas voi itse päättää, säilyttääkö itse kaikki tositteet, vai antaako tämän työn Sisukkaat-palvelulle. Lain mukaan tositteet tulee säilyttää kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Tämä koskee yleisesti työn tilaajaa ja yritystä missä tahansa roolissa. Jos taas olet palkkatyöntekijä, voit tarvita esim. palkkatodistuksia viranomaisille tai työtodistuksia myöhemmin hakiessasi uutta työtä.

 

4.2 Anonyymi tieto

Kun vierailet Sisukkaat-palvelun sivuilla, voimme kerätä sinusta anonyymia dataa, kuten IP-osoitteen, interaktiot sivuillamme, URL-linkitysten lähteet, käytetyn selaimen, käyttöjärjestelmän, evästeiden informaation, käyttötietoja, käytetyt datamäärät ja Internet-palveluntarjoajan nimen. Tätä tietoa ei käytetä sinun tunnistamiseen.

Evästeitä käytetään tarjoamaan parempi käyttökokemus tallentamalla ja muistamalla käyttäjän tila seuraamalla anonyymisti edellisessä kappaleessa mainittua dataa.

 

4.3 Lapsista kerätty tieto

Tietosuojalain mukaan tietoyhteiskunnan palvelujen, kuten sosiaalisen median palveluiden, tarjoaminen lapselle hänen suostumuksensa perusteella on tietosuojalain mukaan sallittua vain, jos lapsi on vähintään 13-vuotias. Tätä nuoremmille lapsille tietoyhteiskunnan palveluita voi tarjota vain vanhemman suostumuksella tai valtuutuksella. Sisukkaat-palvelua ei saa käyttää alle 13-vuotiaat.

Sisukkaat-palvelu käyttää Social Login -kirjautumista ja -rekisteröitymistä nopeana vaihtoehtona sille, että tili luodaan Sisukkaat-palveluun kokonaan alusta alkaen itse. Kaikkien Sisukkaat-palvelun käyttämien Social Login -palveluntarjoajien vaatima minimi-ikä on vähintään 13 vuotta.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköisten lomakkeiden kautta, lähetetyistä chat-viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Kaikki sivuston liikenne on HTTPS -salattua ja sivustolla on voimassa oleva SSL-sertifikaatti.

Sisukkaat rekisterinpitäjänä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Kaikki Sisukkaat-palveluun puutteellisesti syötetyt tiedot asiakas voi itse päivittää profiilinsa asetuksista tai julkisesta profiilistaan.

Mikäli henkilö haluaa erillisen tarkistuksen hänestä tallennetuille tiedoille, niin pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

9. Oikeus vaatia henkilötietojen poistoa rekisteristä

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Asiakas voi ilmoittaa tästä esim. vapaamuotoisesti sähköpostitse. Tietojen poistaminen tarkoittaa myös asiakastilin poistoa ja asiakassuhteen päättämistä Sisukkaat-palveluun. Jos asiakkaalla on voimassa oleva jäsenyys, se luonnollisesti jatkuu laskutuskauden päättymiseen asti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyys.